v.l. Julia Hemmerle, Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646353
v.l. Lynn Werker, Ricarda Busch (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646352
Lisa Musci (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646351
Rieke Noell (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646350
v.l. Toni Meister, Teresa Martin Pelegrina (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646349
Rieke Noell (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646348
v.l. Lynn Werker, Ricarda Busch (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646347
v.l. Lynn Werker, Ricarda Busch (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646346
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646345
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646344
Amelie Wortmann (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646343
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1646342
Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646341
Amelie Wortmann (Mitte, UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646340
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1646339
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646338
4:0 Tor, Jubel v.l. Sofie Stomps, Amelie Wortmann (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646337
v.l. Jasmin Rundshagen, Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646336
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646335
v.l. Katharina Barth, Lisa Musci (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646334
v.l. Carolin Hoffmann, Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646333
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646332
Torfrau Afsoun Naebian (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646331
v.l. Fee Mazkour, Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646330
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646329
4:0 Tor, Jubel v.l. Yara Mandel, Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646328
Amelie Wortmann (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646327
v.l. Katharina Barth, Nicola Pluta (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646193
Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646192
Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646191
Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646190
Ida-Marie Koellinger (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646189
Noell Rieke (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646188
Emily Guenther (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim 4:0
Archiv-ID: 1646187
1:0 Tor, Jubel Torschuetzin Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645680
v.l. Ida-Marie Koellinger, Teres Martin Pelegrina, Julia Hemmerle (Muehlheim) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645679
Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645678
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645677
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645676
Trainer Johannes Petersoon (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645675
Torfrau Afsoun Naebian (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645674
v.l. Melanie Terber, Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645618
1:0 Tor, Jubel v.l. Yara Mandel, Torschuetzin Sofie Stomps (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645617
v.l. Hannah Seifert (UHC), Marie Hahn Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645616
v.l. Elena Clococeanu, Yara Mandel (UHC), Fee Mazkour Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645615
1:0 Tor, Jubel v.l. Ida-Marie Koellinger, Torschuetzin Sofie Stomps, Yara Mandel, Nicola Pluta (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645614
v.l. Fee Mazkour, Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645613
1:0 Tor, Jubel v.l. Torschuetzin Sofie Stomps, Yara Mandel (UHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Damen, UHC Hamburg - HTC Uhlenhorst Muelheim
Archiv-ID: 1645612