v.l. Xaver Hasun (HTHC), Nils Gruenenwald Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646664
v.l. Tobias Hauke (HTHC), Nils Gruenenwald Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646451
v.l. Nicholas Spooner (HTHC), Samuel Holzhauser Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646450
Feature, Ball und Beine Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646449
Feature, Ball und Beine Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646448
Trainer Alexander Voerg (Mannheim) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646447
Torwart Anton Brinckmann (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646446
Torwart Anton Brinckmann (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646445
Feature, Ball und Beine Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646444
v.l. Tobias Hauke, Maximilian Schlueter (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey 1:0
Archiv-ID: 1646443
Max Cordes (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646175
Niklas Reuter (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646174
v.l. Tobias Hauke (HTHC), Vitus Thoma Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646173
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646172
Max Cordes (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646171
Niklas Reuter (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646170
Xavier Hasun (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646169
Xavier Hasun (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646168
Thomas Habif (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646167
v.l. Xaver Hasun (HTHC), Nils Gruenenwald Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646166
Masi Pfandt (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646165
Masi Pfandt (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646164
v.l. Nils Gruenenwald, Tobias Hauke (HTHC), Victus Thoma Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646163
Xaver Hasun (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646162
Mannschaft HTHC Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646161
Mannschaft HTHC Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646160
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646159
v.l. Thomas Habif (HTHC), Moritz Rothlaender Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646158
v.l. Thomas Habif (HTHC), Moritz Rothlaender Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646157
Fueloep Losonci (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646156
v.l. Tobias Hauke, Michael Koerper, Maximilian Schlueter (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646155
v.l. Michael Koerper, Maximilian Schlueter (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646154
Fueloep Losonci (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646153
Maximilian Schlueter (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646152
George Farrant (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646151
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646150
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646149
Xaver Hasun (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1646148
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645684
v.l. Niklas Reuter (HTHC), Dario Benke Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645683
v.l. Thomas Habif (HTHC), Luca Grossmann Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645682
v.l. Luca Grossmann, Thomas Habif (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645681
v.l. Luca Grossmann, Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645611
v.l. Tobias Hauke (HTHC), Philip Schlageter Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645610
v.l. Dario Benke, Thomas Habif (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645609
v.l. Dario Benke, Michael Koerper (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645608
Tobias Hauke (HTHC) Hamburg, 05.09.2021, Hockey, Bundesliga, Herren, Harvestehuder THC - TSV Mannheim Hockey
Archiv-ID: 1645607