Jubel, Jeremy Dudziak (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432697
Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432187
Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432186
v.l. Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann (HSV), Aufsichtsrat Max-Arnold Koettgen (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432185
Jubel v.l. Tim Leibold, Sonny Kittel (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432184
Tim Leibold (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432183
Sonny Kittel (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432182
Trainer Cristian Fiel (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432181
Trainer Cristian Fiel (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432180
Max Kulke (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432179
v.l. Timo Letschert, Moussa Kone (Dresden), Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV), Rick van Drongelen Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432178
v.l. Jannik Mueller, Tim Leibold (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432177
Schiedsrichter Marco Fritz Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432176
Tim Leibold (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432175
v.l. Kevin Ehlers, Dzenis Burnic, Bobby Wood, Martin Harnik (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432174
Trainer Dieter Hecking (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432173
Jeremy Dudziak (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432172
Niklas Kreuzer (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432171
Martin Harnik (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432170
Schiedsrichter Marco Fritz Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432169
v.l. Sonny Kittel (HSV), Jannik Mueller Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432168
v.l. Ewerton, Jairo Samperio, David Kinsombi (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432167
Jannis Nikolaou (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432166
Jeremy Dudziak (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432165
Jeremy Dudziak (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432164
Tim Leibold (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432163
Trainer Cristian Fiel (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432162
Trainer Cristian Fiel (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432161
Aaron Hunt (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432160
v.l. Aaron Hunt (HSV), Rene Klingenburg, Alexander Jeremejeff Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432159
v.l. Justin Loewe, David Kinsombi (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432158
Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432157
Trainer Cristian Fiel (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432156
Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432155
Tim Leibold (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432154
Rick van Drongelen (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432153
Trainer Cristian Fiel (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432152
Jonas Boldt (Vorstand Sport, HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432151
v.l. Jannik Mueller, Sonny Kittel (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432150
Max Kulke (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432149
Torwart Kevin Broll (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432148
Bobby Wood (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432147
v.l. Niklas Kreuzer, Martin Harnik, Bobby Wood (HSV), Brian Hamalainen, Torwart Kevin Broll (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432146
v.l. Max Kulke, Christoph Moritz, Tim Leibold (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432145
v.l. Timo Letschert, Schiedsrichter Marco Fritz, Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV), Mannschaftsarzt Dr. Wolfgang Schillings, Physiotherapeut Mario Reicherz Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432144
v.l.Timo Letschert, Rick van Drongelen (HSV), Moussa Kone Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432143
Adrian Fein (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432142
Max Kulke (Dresden) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432141
Team HSV Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432140
v.l. Kevin Ehlers, Bobby Wood (HSV) Hamburg, 23.11.2019, Fussball, 2. Bundesliga, Hamburger SV - SG Dynamo Dresden 2:1
Archiv-ID: 1432139