Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399202
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399201
v.l. Trainer Dieter Hecking, Rick van Drongelen Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399200
v.l. Ewerton, Kyriakos Papadopoulos Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399199
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399198
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399197
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399196
v.l. Trainer Dieter Hecking, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399195
v.l. Sonny Kittel, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399194
Rick van Drongelen Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399193
v.l. Manuel Wintzheimer, Kyriakos Papadopoulos, Adrian Fein Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399192
v.l. Lukas Hinterseer, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399191
v.l. Sonny Kittel, Bakery Jatta, Jan Gyamerah Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399190
Gideon Jung Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399189
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399188
v.l. Tim Leibold, Bakery Jatta, Manuel Wintzheimer, Berkay Oezcan Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399187
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399186
v.l. Jeremy Dudziak, Gotoku Sakai, Sonny Kittel, Jairo Samperio Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399185
v.l. Xavier Amaechi, Ewerton, Bakery Jatta, Rick van Drongelen Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399184
v.l. Bakery Jatta, Rick van Drongelen, Ewerton, Xavier Amaechi Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399183
Spielerberater Efe Aktas (Berater von Bakery Jatta) Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399182
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399181
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399180
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399179
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399178
v.l. Bobby Wood, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399177
Lukas Hinterseer Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399176
v.l. Co-Trainer Tobias Schweinsteiger, Trainer Dieter Hecking Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399174
Trainer Dieter Hecking Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399173
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399172
Spielerberater Efe Aktas (Berater von Bakery Jatta) Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399171
Spielerberater Efe Aktas (Berater von Bakery Jatta) Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399170
Feature, v.l. Tim Leibold, Lukas Hinterseer, Sonny Kittel, Gideon Jung, Jan Gyamerah Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399169
Feature, Jeremy Dudziak Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399168
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399167
v.l. Kyriakos Papadopoulos, Bobby Wood, Torwart Julian Pollersbeck, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399166
v.l. Bobby Wood, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399165
Trainer Dieter Hecking Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399164
v.l. Bobby Wood, Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399163
Bakery Jatta Hamburg, 08.08.2019, Fussball, Hamburger SV, Training
Archiv-ID: 1399162